منوی دسته بندی

اشتراک دیدگاه ها

می تونی بحث درباره خدایا خیلی ما رو به حال خودمون واگذاشتی.نکن از این کارا با دلمون. ما که از خودتیم. تو دیگه چرا ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!