منوی دسته بندی

جواب قطعی

تا حالا از خدا، جوابِ قطعی گرفتید؟

پرواز روی ابرهای گوگولی ظهر بود. اما از نور آزار دهنده خورشید خبری نبود. با اینحال عینکم را به چشمانم زدم. از پشت عینک آفتابی، رنگ آبی آسمان پررنگ تر…