منوی دسته بندی

سوره بقره

قرآنی شاید برای استخاره

الف. لام . میم – بقره1این قرآن همان کتاب کاملی است که در آسمانی بودنش هیچ شکی نیست و راهنمای تقواپیشگان است. – بقره2 سلام خدای خوبم سلام جان جانانم…

راز آفرینش

به نام خداوند بخشنده مهربان و آنگاه که بر آدمیان نعمت ارزانی شد، پروردگارت به فرشتگان گفت :« من در زمین جانشینی قرار خواهم داد.» فرشتگان چون می دانستند که…