منوی دسته بندی

صبر

سنگ قبری که تاب دیدنش را نداشتم

دیوار رو باز کردم تا یه آگهی ثبت کنم ، برای اولین بار، تبلیغی دیدم که خیلی عجیب بود؛ تبلیغ سنگ قبر. فکر نمیکردم کسی سنگ قبر برای تبلیغ کارش…