منوی دسته بندی

درد

یه کم گریه که حقمه، هوم؟

برسد به دست خدا- نامه شماره 5 سلام خدای خوبم! حالت چطوره؟ خوبی؟ من خوبم ولی نه خیلی خوب. یه کم دلم گرفته نه برای خودم که برای دوستم. دو…