منوی دسته بندی

هذا مقام العائذ بک من النار

هذا مقام العائذ بک من النار

یک ماه قبل الارم اذانِ صبح، روی گوشیم پخش شد. دیشب که خوابیدم از خدا قول گرفتم نیم ساعت قبل اذان بیدار شم. بیدار شدم، نه نیم ساعت، بلکه ۴۰…