منوی دسته بندی

حسرت

دیروز میتونست قشنگ تموم شه

«دیدی، دلت خنک شد. خود کرده را تدبیر نیست. خودت خواستی نری. حق نداری دیگری رو مقصر بدونی. حالا با این غمِ سنگین روی دلت چجوری میخوای امروز رو شب کنی؟»