منوی دسته بندی

حذف فیزیکی

دنیای شاهانه پشت درهای فقیرانه

و چون به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید. گویند: جز این نیست که ما اصلاح‌گریم -بقره 11 بدانید که آنان فسادگرند ولی خود در نمی‌یابید. بقره12و چون به…