منوی دسته بندی

استخاره

قرآنی شاید برای استخاره

الف. لام . میم – بقره1این قرآن همان کتاب کاملی است که در آسمانی بودنش هیچ شکی نیست و راهنمای تقواپیشگان است. – بقره2 سلام خدای خوبم سلام جان جانانم…