منوی دسته بندی

روش حفظ

نگاهدار قرآن باش

ما اینجا چندسالی باهم کار داریم، کجا؟ اینجا😀 خوشبینانه 2 سال و بدبینانه 4 سال. تو اینمدت هر روز باهم قسمتی رو ریز ریز میخونیم...

مشاهده بیشتر