بنویس!ساعت پاک نویس

از یاد نبریم که همه شاعریم.

همه نویسنده ایم.

در هریک از ما شاعری خفته که باید بیدارش کنیم.

با کار و کار و کار.

با خواندن و خواندن و خواندن.

با نوشتن و دوباره نوشتن و نوشتن.

منِ شاعر و منِ نویسنده را باید کشف کرد.

می گویید ترانه یی چنین و چنان خواهم نوشت.

بنشینید و بنویسید.

پشتکار و اراده قوی لازم است.

باید مصمم بود و پای فشرد.

 

"شهریارقنبری"