خدا با منه

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

و معجزه قرآن

  • ۱۲۴

 

یک آیه را بگذار جلو چشمانت و ببین که چه به تو می گوید؟

آنوقت تو هم به وادیان عاشقان آیات الهی پا می گذاری.

 

باید از ایده هایمان می گفتیم.

حضور ناب

  • ۷۹

در حضور ناب ، تو از رابطه صرف فراتر می روی.

در حضور ناب ، تو " حضور " حقیقت خویش را هم در صورت خویش و هم در صورت همه چیز و همه کس مشاهده می کنی ...

هنگامی که به ساحت یگانگی میرسی ،عشق حقیقی ، توجه حقیقی و شفقت حقیقی می شکفد.

 

جهانی نو از "اکهارت تله"

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم