روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

طارق

  • ۱۳۴

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود.

و تو چه میدانی چیزی که در شب پدیدار میشود چیست ؟

همان ستاره ی درخشانی است که پرده ی ظلمت را می شکافد.

هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است.

پس انسان باید با تامل بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟

از آبی جهنده آفریده شده است.

آبی که از صلب مرد و از میان استخوان های سینه ی زن بیرون می آید.

بی تردید خدا بر بازگرداندن انسان پس از مرگش تواناست.

روزی که رازها فاش می شود.

پس انسان را در آن روز در برابر عذاب نه نیرویی است و نه یاوری.

سوگند به آسمان که دارای باران فراوان و پر ریزش است.

و سوگند به زمین که برای جوشیدن چشمه ها و کشت و زرع و روییدن نبات دارای شکاف است.

بی تردید این قرآن سخنی جداکننده میان حق و باطل است.

و هرگز شوخی نیست.

آنان همواره برای خاموش کردن نور حق حیله میکنند.

و من هم در برابر آنان چاره و تدبیری مناسب می کنم.

پس کافران را مهلت ده و مدت اندکی آنان را در این حالی که هستند واگذار.

 

# خدابامنه

 

دو هفته پیش بود.

قرآن رو باز کردم و این سوره رو خوندم.

و چقدر زیاد به دلم نشست.

انقدر که خوندم و خوندم و خوندم و سیر نشدم از خوندنش.

انگار معجزه بودن قرآن رو با این سوره تو سی سالگی تازه متوجه شده باشم.

خیلی حرف دارم راجع بهش، که خواهم گفت.

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم