روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

تشکر از من

  • ۵۹

فکر نمیکردم روزی از بوی "من" خوشم بیاد.

منظورم از "من" من نیست ها.

منظورم دقیقا خود منه.

همون منی که سپیدی را به کاسه توالت هدیه می دهد.

از من و هر جرم گیر دیگری که در سپیدی دستی دارند،تشکر میکنم و ازشون طلب بخشش دارم برای غرهایی که دقیقا تا قبل از همین روز به جانشان میزدم.

به تاریخ 3 سال و شش ماه و 27 روز از مادری ام.

من بهش میگم:رسالت زندگی مون رو انجام بدیم

  • ۷۸
در این سیاره کوچک نیرویی برای خوبی باشید
شما این توانایی را دارید تا در تمدنی که تا حد زیادی از تمدن به دور شده است
دوباره بلند مرتبگی خودتان را به دست بیاورید
شما می توانید ارزشمندی خودتان را در جامعه ای به دست آورید که در آن اکثر افراد به دنبال کفش های زیبا و وسایل گرانقیمت هستند.
و به ندرت روی خودشان سرمایه گذاری انجام می دهند.
 
َ«از کتاب باشگاه پنج صبحی ها »

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم