خانم نویسنده ای که من باشم...

پیاده روی در مسیر توسعه فردی

تشکر از من

  • ۲۵۳

فکر نمیکردم روزی از بوی "من" خوشم بیاد.

منظورم از "من" من نیست ها.

منظورم دقیقا خود منه.

همون منی که سپیدی را به کاسه توالت هدیه می دهد.

از من و هر جرم گیر دیگری که در سپیدی دستی دارند،تشکر میکنم و ازشون طلب بخشش دارم برای غرهایی که دقیقا تا قبل از همین روز به جانشان میزدم.

به تاریخ 3 سال و شش ماه و 27 روز از مادری ام.

من بهش میگم:رسالت زندگی مون رو انجام بدیم

  • ۲۵۲
در این سیاره کوچک نیرویی برای خوبی باشید
شما این توانایی را دارید تا در تمدنی که تا حد زیادی از تمدن به دور شده است
دوباره بلند مرتبگی خودتان را به دست بیاورید
شما می توانید ارزشمندی خودتان را در جامعه ای به دست آورید که در آن اکثر افراد به دنبال کفش های زیبا و وسایل گرانقیمت هستند.
و به ندرت روی خودشان سرمایه گذاری انجام می دهند.
 
َ«از کتاب باشگاه پنج صبحی ها »

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم