روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

اپلیکیشن منحوس

  • ۶۹

آمدم بروم اینستاگرام را با کلمات پرفیضم رونق ببخشم،قد دو تا پست توانستم دوام بیاورم و بس.
محیطش آنچنان برایم غیر قابل تحمل شده که خفقان میگیرم وقتی بازش میکنم.

کرم وجودی ام است دیگر،گاهی انگولک میکند و نصبش میکنم و میروم و محو میشم در پستهای بی سر و ته و تبلیغهای پیجهای

آنچنانی و اینچنانی.
باید به آقای همسر بسپارم که دوباره رمزش را عوض کند و به هیچ عنوان تا مهر ماه زیر بار خواهش و التماس های من مبنی بر زدن رمز آن اپلیکیشن منحوس نرود.

پرنده ها تو هوای آلوده میتونن نفس بکشن ؟

  • ۱۳۵

صدای چهچه پرنده رو درخت، با وجود در و پنجره بسته؛ تا انتهاترین قسمت خونه  میاد.

یا داره شکر خدا رو میکنه.

یا گله از یار که نیست.

یا لعن و نفرین به جون آدمها میفرسته که الحق حقمونه.

جهانی نو1

  • ۱۴۸

این نیز بگذرد:

این عبارت به شما نمی گوید که نباید از خوبی های زندگی لذت ببرید و صرفا برای تسلی بخشیدن به هنگام رنج نیست.

نیت ژرف تری در این عبارت نهفته است :

که می خواهد شما را از ناپایداری هر وضعیتی آگاه کند

که گذرا بودن همه اشکال خوب یا بد را در بر دارد.

هنگامی که از گذرا بودن تمامی اشکال آگاه شوید،وابستگی شما به آنها کمتر می گردد و تا اندازه ای از یکی بودن با آنها دست بر میدارد.

 

"اکهارت تله"

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم