روزنوشت های یک مادر خانه دار (خدابامنه)

ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.

سهراب سپهری و اکهارت تله

  • ۲۱۵

عادات ذهنی ما حقایق را پشت حجاب مخفی می کنند...

اگر این حجاب کنار برود آنگاه صدای نفس باغچه نیز شنیده می شود...

***

من صدای نفس باغچه را می شنوم.

روح من در جهت تازه اشیا جاریست

روح من کم سال است

***

او میخواهد همه تر و تازه زیستن را بیاموزند.

و در هر لحظه از نو بدنیا بیایند

***

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

***

باید همواره درکی تازه از زندگی و اشیا داشته باشی...

باید از همذات پنداری با فکرها و احساسات رها شوی

حضور ناب

  • ۲۱۷

در حضور ناب ، تو از رابطه صرف فراتر می روی.

در حضور ناب ، تو " حضور " حقیقت خویش را هم در صورت خویش و هم در صورت همه چیز و همه کس مشاهده می کنی ...

هنگامی که به ساحت یگانگی میرسی ،عشق حقیقی ، توجه حقیقی و شفقت حقیقی می شکفد.

 

جهانی نو از "اکهارت تله"

4 جمله کوتاه و خواندنی

  • ۲۱۷

هر مخلوقی یک کلمه از خداست .

"اکهارت تله "

 

خوب زندگی کردن ، بهترین انتقام است.

"جورج هربرت"

 

هیچ کس دوست شما نیست،هیچ کس دشمن شما نیست،همه معلم شما هستند.

"فلورانس اسکاول شین"

 

من فقط یک وظیفه می شناسم و آن دوست داشتن است.

"آلبرکامو"

جهانی نو 2

  • ۲۲۵

در پس چیزهایی که گاهی به نظر بیهوده می آیند ،حتی توالی رویدادهای آشفته زندگی ما و نیز در دنیا،بخشی نهفته از نظم متعالی قرار دارد.

مکتب ذن این مفهوم را به زیباترین شکل بیان کرده است:

برف می بارد و هر دانه برف در جای مناسب خود می نشیند.

ما هیچ گاه نمیتوانیم این نظم متعالی را از طریق اندیشیدن بفهمیم ، زیرا به هرچه فکر کنیم محتواست .

در حالی که نظم متعالی از حیطه بی شکل آگاهی یعنی از شعور جهان انتشار می یابد.

اما ما می توانیم نگاهی کوتاه به ان بیندازیم و از این بیشتر ، با آن همسو شویم ، یعنی با آشکار شدن نیت متعالی ،آگاهانه با آن همراه شویم.

 

"اکهارت تله "

جهانی نو1

  • ۲۲۳

این نیز بگذرد:

این عبارت به شما نمی گوید که نباید از خوبی های زندگی لذت ببرید و صرفا برای تسلی بخشیدن به هنگام رنج نیست.

نیت ژرف تری در این عبارت نهفته است :

که می خواهد شما را از ناپایداری هر وضعیتی آگاه کند

که گذرا بودن همه اشکال خوب یا بد را در بر دارد.

هنگامی که از گذرا بودن تمامی اشکال آگاه شوید،وابستگی شما به آنها کمتر می گردد و تا اندازه ای از یکی بودن با آنها دست بر میدارد.

 

"اکهارت تله"

مطالب پیشنهادی اول

مطالب پیشنهادی دوم