جوشن کبیر-8

خداوندا تو را امروز اینگونه میخوانم :

ای صاحب سپاس و ستایش

ای صاحب فخر و زیبایی

ای صاحب بزرگواری و والایی

ای صاحب پیمان و وفا

ای صاحب گذشت و رضا

ای صاحب بخشش و عطاء

ای صاحب دادرسی و داوری

ای صاحب عزت و بقا

ای صاحب کرم و بخشش

ای صاحب عطاها و نعمتها

...تو را دوست میدارم ...