جوشن کبیر-5

به نام خدایی که در این نزدیکی هاست

خدایا !

از تو خواستارم به نامت ای پر مهر

ای بخشایشگر

ای جزا دهنده

ای روشنی خرد

ای فرمانروا

ای خشنودی

ای آمرزش

ای پاک

ای پشتوانه

ای صاحب نعمت و بیان